බැදුම්කර කොමිසමේ කාලය තවත් දික් වන ලකුණු

බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට සිදුවන බවට තොරතුරු වාර්තාවනවා.
මේ වන විට සිද්ධියට අදාළ බොහෝ කරුණු හෙළිවීම සමග නව සාක්ෂිකරුවන් හා සැකකරුවන් කොමිසම වෙත කැදවීමට සිදුවීමයි මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇත්තේ.
කොමිසමේ නිල කාලය තවත් මසකින් පමණ අවසන් වීමට නියමිතව ඇති අතර පවත්නා තත්ත්වය තුල එය දීර්ඝ කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි සදහන් වන්නේ.
කොමිසමේ නිල කාලය ඔක්‌තෝබර් මස 27 වැනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close