ගවරා/සිංහයා/ රයිනෝ ලංකාවේ ජීවත්වූ බවට සාධක මෙන්න

මෙරට තුල ගවරා / සිංහයා / ව්‍යාඝ්‍රයා / හිපපොටේමස් හා රයිනෝ යන සතුන් අද වන විට වනාන්තර ආශ්‍රීතව අද වන විට දැකගත හැකිවන්නේ නැහැ. එහෙත් අතීතයේ මෙරට වනාන්තර තුල ජීවත්වූ එම සතුන් පිළිබද බොහෝ සාධක අද වන විට හදුනාගෙන ඇති බව ඔබ දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close