සයිටම් පිළිගන්නේ නෑ / බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවෙන් නිවේදනයක්

මාලබේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අසාදු ලේඛණ ගත කිරීමට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වෛද්‍ය සභාව පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය බ්‍රිතාන්‍යයේදී පිළි නොගන්නා බවයි එමගින් නිවේදනය කර ඇත්තේ.

මේ හේතුවෙන් සයිටම් සිසුන්ට බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සබාවේ ලියාපදිංචිවීමටද අවස්ථාව අහිමිවනවා.
මේ බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව විසින් රටවල් 11ක වෛද්‍ය විද්‍යාල 15ක් අසාදු ලේඛණ ගත කර ඇති ආකාරයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close