සිල් රෙදි ඛෙදීම ගැන මහින්දගෙන් නිවේදනයක්

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රෙදි ඛෙදා දීමේ සිද්ධිය හා ඊට අදාළ නඩුව පිළිබද නිවේදනයක් මගින් කරුණු දක්වා තිඛෙනවා.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.

1

2

3

4

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close