රාත්‍රියේ සාගරයේ සිදුවන විශ්මයන් 5ක්

සාගරය යනු අභිරහස් රැසක් සගවාගෙන සිටින විස්මිත ස්ථානයක් බවට කිසිදු තර්කයක් නැහැ. ඒ මිනිසාට කිසිදා සොයා නිම කළ නොහැකි තරම් වූ මහා සයුරේ විස්මිත සිදුවීම් රැසක්ම මිනිසාට අර්ථ දැක්වීමට පවා අසීරුවීම හේතුවෙන්.ඒ අයුරින් මිනිසා මවිත කරන සාගරයේ රාත්‍රියේ දක්නට ලැබන විශ්මයන් 5ක් මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close