සයිටම් ගැටළුව නිරාකරණය කිරීම සඳහා පත්කරනු ලෑබු ජනාධිපති කමිටු වාර්තාව මේ වන විට නිකුත් කර  තිඛෙනවා. මේ එම වාර්තාවේ ප්‍රධාන කොටස් එකතුවයි.