මොරගහකන්ද අවසන් අධියරේ / නවතම සේයාරූ මෙන්න

ලබන දෙසැම්බර් මාසය වන විට මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අවසන් කල හැකි බව ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි පි ජී දයානන්ද මහතා පවසනවා.
මේ වන විට සුලූ වැඩකොටස් පමණක් ඉතිරිව ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.
කඩිනම් මහවැලි මහ සැලැස්මේ අවසන් වාරි ව්‍යපාතිය වන මොරගහකන්ද – කළුගග ව්‍යාපෘතිය සදහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1205 ක් වැය කර තිඛෙනවා.
මේ එහි නවතම තත්ත්වයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close