කොලඹ විනීත රියදුරන්ට අද සිට තෑගි

විනීත රියදුරන් තෝරා ඔවුන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද සිට කොළඹ නගරය ආශ්‍රිත පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.
මෙහි පළමු අදියර මහනුවර නගරය ආශ්‍රිතව සිදු වූ අතර එහිදී රියදුරන් 300 දෙනෙකු ඇගයීමට ලක් කර තිබුණා. මේ අතර විවිධ අනතුරු වැලැක්වීම සදහා අද සිට විශේෂ සතියක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close