ස්වාමියා ඛේරන්න වතුරට පැන්න අලි පැටියා

අලි ඇතුන් බොහෝ විට සැලකෙන්නේ බුද්ධියකින් යුක්ත සත්ත්ව කොට්ඨාශයක් ලෙසයි. ඒ බව වඩාත් තහවුරු කරමින් ජලයේ ගසා ගෙන යන සිය ස්වාමියා ඛේරා ගැනීමට ජලයේ නොබියව ගමන් කළ අලි පැටවකු පිළිබද තායිලන්තයෙන් වාර්තාවනවා. මේ එම අලි පැටවාගේ විස්මිත කැපවීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close