2018 අය වැය විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට-අය වැය කතාව නොවැම්බර් 09

2018 වසර සදහා වන රජයේ අය වැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මීට සුලු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.
ඒ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින්.
ඒ අනුව ඇය වැය කතාව නොවැම්බර් 9 වනදා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකිරීමට නියමිතයි.
ඇය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාද නොවැම්බර් 10 වනදා ආරම්භ වන අතර 3න් වන වර කියවීම දෙසැම්බර් 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *