2018 රන් අත්වැස්ම ඛෙල්ජියමේ දැල් රකින්නාට

2018 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ හොදම දැල් රකින්නාට හිමිවන රන් අත්වැස්ම සම්මානය ඛෙල්ජියමේ තිබුට් කුවර්ටයිස් ට හිමිවුණා.
ඒ ඔහු තරගාවලියේදී දැක්වූ දක්ෂතාවයන් හේතුවෙන්.