2019 ඔස්කාර් සම්මානයක් ලංකාවට ලැබෙයිද ?

මෙවර ඔස්කාර් සම්මාන උලෙලේදී ලංකාවටත් සම්මාන අපේක්ෂාවක් හිමිව තිබෙනවා. මේ එහි නවතම තත්ත්වය පිළිබදයි.

W3Schools