ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ගැන මත විමසුම / ඔඛේ මනාපය මෙතනින්

ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම සදාචාරාත්මකද හා නියාමනයකට ලක්විය යුතුද යන්න පිළිබද ඔඛේ මතය මෙතනින් මත විමසුමට ලබාදෙන්න. ස්තූතියි.

[os-widget path=”/nirothanthri/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A-%E0%B6%B4%E0%B7%8A-%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A-%E0%B6%BA-%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1-%E0%B6%94%E0%B6%9B%E0%B7%99%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1″ of=”nirothanthri” comments=”false” width=”600″]

1 thought on “ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ගැන මත විමසුම / ඔඛේ මනාපය මෙතනින්

  1. සියළු මාධ්‍ය තවමත් ඔවුනොවුන්ට ආවේනික වූ මාධ්‍ය වාර්තා කිරීමෙන් යුක්තයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්ති ගත නිසි වැඩපිළිවෙලක් තවමත් දකින්නට නැහැ. දේශපානමය හෝ පෞද්ගලික අරමුණු පෙරදැරි කරගත් බවක් බොහෝ විට දකින්න පුළුවන්. නාලිකා frist 01, කරගන්න හෝ වෙනත් පටු ආකල්ප නිසා වාර්තාකරණ ප්‍රවෘත්තිය විකෘර්ති කිරීම ශිෂ්ඨ සම්පන්න ජනතා මාධ්‍යක කර්යය භාරය නොවේ. මාධ්‍ය කටයුතු කළයුතු වන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් වගකියන මධ්‍ය ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *