75 ට වැඩියෙන් පොල් වික්කොත් 1977ට කියන්න

පොල් ගෙඩියක් අලෙවි කළහැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් හැත්තෑ පහක් වශයෙන් ගැසට් කර ඇති බැවින් නියමිත මිලට වඩා පොල් අලෙවි කරන වෙළඳුන්ට එරෙහිව නඩු පවරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අතර වැඩි මිලට පොල් අලෙවි කරන වෙළඳුන් සම්බන්ධයෙන් 1977 අංකයට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දුනහොත් ඒ සම්බන්ධ වැටලීම් කළ හැකි බවයි අධිකාරිය දන්වා ඇත්තේ.