ජපානයේ රැකියාවට / පදිංචියට ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා මෙන්ම පුරවැසි භාවය අයදුම් කිරීමටද ලාංකික වෘත්තිකයින්ට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.