විසුරුවා හැරීමට බලය තිබෙනවා/ නීතිපති අධිකරණයට කියයි

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 , 2 ඇ වැගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය පවතින බව නීතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඒ අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත්ව ඇති පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහි පෙත්සම්වලට අදාළව කරුණු දක්වමිනුයි.
එම වගන්තිය යටතේ අදාළ බලය පැහැදිලිවම දක්වා ඇති බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
පෙත්සම් විභාගය තවදුරටත් පැවැත්වෙනවා.