රුපියල තවදුරටත් ඇද වැටෙයි / විකුණුම් මිල 177 පනී

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් අවප්‍රමාණයවී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද ඩොරයේ විකිණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 177 යි ශත 30ක් ලෙසයි.
මහ බැංකුව විසින් රුපියලේ ගැණුම් මිල අද දිනයේ දක්වා ඇත්තේ රුපියල් 173 යි ශත 40ක් ලෙසයි.