ෆවුසිත් ආණ්ඩුව අතහැර විපක්ෂයට එක්වෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එ එච් එම් ෆවුසි මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයට එක්ව තිබෙනවා.
ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට සහාය පලකරමින් ඔහු විපක්ෂයේ අසුන්ගත් බවයි පාර්ලිමේන්තු වාර්තා සදහන් කරන්නේ.