විශ්වාසභංගය පිළිගන්නේ නෑ / ජනපතිගෙන් ලිපියක්

අද පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් වත්මන් ආණ්ඩුව පරාජයවූ බව දන්වා කතානායකවරයා යොමුකළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
මේ ඊට අදාළ කරුණු සහිතව ජනාධිපතිවරයා යොමුකළ ලිපියයි.