පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු ගැටේ / දිලුම් අමුණුගමට තුවාල

පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් උණුසුම්කාරී තත්ත්වය අතරතුරදී සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතා සුලු තුවාල ලබා තිබෙනවා.
එම ගැටුම්කාරී තත්ත්වයේදී මන්ත්‍රීවරයාගේ අතේ ඇගිලි කිහිපයකට තුවාල සිදුව ඇති බව සදහන්.
මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තුව තුල උණුසුම් තත්ත්වයක් පවතිනවා.