ගැටුම් මැද කතානායක අසුනින් නැගිට යයි

පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් උණුසුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සිය අසුනින් නික්ම ගොස් තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන ලද්දේද යන්න පිළිබද මෙතෙක් නිල ප්‍රකාශයක් සිදුව නැහැ.