පාර්ලිමේන්තුව 21 වනදා තෙක් කල් තැබේ

ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව ලබන 21 වනදා තෙක් කල් දමා තිබෙනවා.
කතානායක කාර්යාලයයි මේ බව නිවේදනය කළේ.