බහුතරයට ඉඩදෙන්න – කතානායක ජනපතිට පිළිතුරු ලියයි

බහුතර මතයට කන්දී කන්දෙන ලෙසත් රට අරාජික කිරීමෙන් වැලකී පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඉඩ දෙන ලෙසත් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.මේ ඊට අදාළව ජනාධිපතිවරයාට කතානායකවරයා යොමුකළ දීර්ඝ පිලිතුරු ලිපියයි.