කතානායක රකින්න ආ පොලිස් නිලධාරීන්ට ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීන් පහර දෙයි

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ආරම්භ කිරීම සදහා කතානායකවරයා සභා ගර්භයට පිවිසුණු අවස්ථාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීවරුන් කලහකාරී ලෙස හැසිරී තිබෙනවා.
කතානායකවරයාට ආරක්ෂාව සැලසීමට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන්ටද ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පහර දුන් අතර කතානායකවරයාගේ අසුනද ඔවුන් පැහැරගෙන යන ආකාරයයි දැකගන්නට ලැබුණේ.කෙසේ වෙතත් මෙහිදී කතානායකවරයා යම් ප්‍රකාශයක් කිරීමෙන් පසු ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අත් ඔසවා ඊට එකගතාවය පල කරන ආකාරයයි දැකගන්නට ලැබුණේ.
තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න.