කොලඹ හැදෙන සුපිරි පාරවල්

කොලඹ නගරයේ මාර්ග තදබදයට තිත තබමින් ඉදිවෙමින් පවතින නවීනතම අධිවේගී මාර්ග පිළිබද කතාවයි මේ.