ලංකාව ගැන අසුබ අනාවැකියක්

මෙරටට ආවේණික සතුන් හා ශාක ලෝකයේ වේගයෙන්ම වදවීමේ අවධානමක් සහිත ස්වාභාවික සම්පත් අතරට එක්ව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.