විනාඩි පහෙන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි / යළි රැස්වීම 23 වනදා

අද පස්වරු 1ට රැස්වූ පාර්ලිමේන්තුව ලබන 23 වනදා දක්වා කල් තැබුණා.
ඒ විනාඩි 5කට ආසන්න කාලයක් සභාව ක්‍රියාත්මකවීමෙන් පසුවයි.
මෙහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා තේරීම් කාරක සබාවක් පත් කිරීමට දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉල්ලීමක් කළ අතර එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුලු පාර්ශව ඊට එකගවුවද ඒ සදහා ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් කළ අනෙක් ඉල්ලීම්වලට විරෝධය පල කරනු ලැබුවා.