අගමැති වැය ශීර්ෂයට අත්හිටුවන යෝජනාව භාරදෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය වැය ශීර්ෂය අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 6 දෙනකු විසින් අද පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට යෝජනාවක් භාර දෙනු ලැබුවා.
ඊට නවීන් දිසානායක , රවී කරුණානායක ,නාලක කොලොන්නේ ,කාවින්ද ජයවර්ධන ,හෙක්ටර් අප්පුහාමිහා චතුර සේනාරත්න යන මහත්වරුන් අත්සන් තබා තිබෙනවා.