ලංකාවෙන් අහසට යන උණසුම් වායු බැලුන්

මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක වන උණුසුම් වායු බැලුන් ගමන් පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.