නවසීලන්ත රැකියාවකට අවස්ථාව මෙන්න

නවසීලන්තයේ රැකියාවක් හෝ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් බොහෝ දෙනකු දැඩි උනන්දුවකින් පසුවනවා. මේ ඊට අදාළ නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයයි.