චීනයෙන් මුහුදු පත්ලේ අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයක්

මුහුදු පත්ලේ අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට චීන රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ සංචාරක ආකර්ෂණය මුල් කරගෙනයි.
ඒ අනුව ෂැංග්හයි සිට ෂොහුෂාන් දක්වා කිලෝමීටර 77ක දුරක් දිවෙන පරිදි මුහුදු පත්ලේ මෙම අධිවේගී දුම්රිය උමග ඉදිකිරීමට නියමිතයි.
ඊට වැය කිරීමට නියමිත මුදල ඩොලර් බිලියන 3ක්.
2025 වසරේදී මෙහි ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට නියමිතයි.