ආණ්ඩුව නීති විරෝධී බව කියන්න ඉල්ලූ පෙත්සම අද විභාගයට

මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථා විරෝධී වන බැවින් එහි කටයුතු වලක්වාලමින් ක්වෝ වොරන්ට් ආඥාවක් ඉල්ලා ගොනුකළ පෙත්සම අද විභාගයට ගැනෙනවා.
ඒ අභියාචනාධිකරණය හමුවේදීයි.
මෙම පෙත්සමට මන්ත්‍රීවරුන් 122නකු දායකවී සිටින අතර ආණ්ඩුව නීති විරෝධී බව ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලමිනුයි පෙත්සම ගොනුකර තිබුණේ.
ඒ අනුව අද සහ ලබන මස 3 වනදා පෙත්සම විභාග කිරීමටයි අධිකරණය තීරණය කළේ.