ලබන වසරේ ලංකාවේ නිවාඩු දවස් අඩුවෙලා

2019 වසරේ දී මෙරට නිවාඩු දිනවල සුවිශේෂ වෙනසක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ?මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.