ගුවන් විදුලි සභාපති කතානායකට කණගාටුව පල කරයි

පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශයට මුදල් ගෙවා තිබියදීත් එය අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ගුවන් විදුලි සංස්ථා සභාපති සෝමරත්න දිසානායක මහතා කතානායකවරයා වෙත කණගාටුව පල කර තිබෙනවා.
එය ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කරන බවයි සභාපතිවරයා අද පාර්ලිමේන්තුවට කැදවීමෙන් පසු කතානායකවරයා හමුවේ තහවුරු කර ඇත්තේ.
මේ ඊට අදාළව කතානායක කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයයි.