ලංකාවේ තැනූ පළමු මිසයිලය මෙන්න

ලංකාවේ පළමු මිසයිලය ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් නිපදවා තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.