ලාංකිකයකුට අයිති ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවය

ශ්‍රී ලාංකිකයකු සතුව ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවාවක් පවතින බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම සුබ ආරංචියයි.