අවදානමෙන් ලංකාව ලෝකයේ 2 වෙයි

ලෝකයේ ආපදා අවදානමෙන් දෙවන තැනට ලංකාව පත්ව තිබෙනවා. ඒ නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක් හරහායි.