දිගු කලක් විපක්ෂනායක පුටුවේ ඉන්නේ නෑ /විපක්ෂනායක කියයි

විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේ පිහිටි විපක්ෂනායක කාර්යාලයේදී අද වැඩ ආරම්භ කළා.
මෙහිදී නව කාර්යාලයේ වැඩ අරඹමින් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේ දීර්ඝකාලීනව විපක්ෂනායක ධූරයේ සිටීමේ බලාපොරොත්තුවක් තමන්ට නොමැති බවයි.