වී වගාවේ සේනා දළඹුවාට බතලගොඩින් විසදුමක්

වී වගාවට බලපෑම් කරන සේනා දළඹුවා මර්ධනය කිරීමට සාර්ථක පිළියමක් බතලගොඩ වී පර්යේෂණ ආයතනය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.
එහි ප්‍රධාන කීට විද්‍යාඥ සුසන්ති චන්ද්‍රසේන මහත්මිය සදහන් කළේ සේනා දළඹුවා ස්ථිරවම මර්ධනය කිරීමට මෙම ක්‍රමවේදයෙන් හැකියාව පවතින බවයි.