පළාත් සභා මැතිවරණයට ජූනි මාසයට පෙර

පළාත් සභා මැතිවරණය ලබන ජූනි මාසයට පෙර පැවැත්වීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තුල එකගතාවයක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට අනුවයි.
ඒ වෙනුවෙන් ගත යුතු අනෙක් පියවරයන් කඩිනම් කිරීමටයි මෙහිදී එකගතාවය පල කර ඇත්තේ.