2018 නොවැම්බරයේ වෙළඳ හිගය පහලට

ආනයන වියදම කැපී පෙනෙන පහළ යෑමක් වාර්තා කිරීම සමඟ 2018 නොවැම්බර් මාසයේදී වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය පෙර වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස අඩුව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා. මේ එම නිවේදනයයි.

press_20190128_external_sector_performace_2018_november_s