ලංකාවේ තේ කැට කළ කෙල්ල ෆෝබ්ස් සගරාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ මගින් නව නිර්මාණයක් ලෝකයට සිදුකරමින් ෆෝබ්ස් සගාරවේ අවධානයට ලක්වීමට තරුණියක සමත්ව සිටිනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.