මුහුදේ ගිල්වන්න යන සුපිරි ගුවන් යානය

දැවැන්ත සුපිරි ගුවන් යානයක් මුහුදේ ගිල්වීමට බහරේනය සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.