ලංකාවේ නවතම විස්මය – ලොව උසම සෙල් හිටි පිළිමය

ලෝකයේ උසම ශෛලමය හිටි පිළිම වහන්සේ මෙරට තුල ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වන විට අවසන් අධියරට එළඹ තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබදයි.