හොදම ශල්‍ය වෛද්‍ය සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

දකුණු ආසියානු කලාපයේ හොදම ශෛල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.