ලංකාවට වන්දි ගෙවන්න යන පෘතුග්‍රීසි හාමුදුරුවෝ

පෘතුග්‍රීසීන් විසින් ලංකාවට සිදුකරන ලද හානිය සුවිශාල වනවා. එසේම මෙරට තුල ආගම ව්‍යාප්ත කිරීමටද පෘතුග්‍රීසීන් පියවර ගෙන තිබුණා. මේ ඒ වෙනුවෙන් වෙනස්ම ආකාරයකින් වන්දි ගෙවන පෘතුගාලයේ හිමි නමක් පිළිබදයි.