ලෝකයේ ලොකුම ගුවන් යානය සාර්ථකව ගුවනට

ලෝකයේ විශාලතම ගුවන් යානය වන ස්ට්‍රාර් ටූ ලෝන්ච් යානය ධාවන පරීක්ෂණයෙන් සමත්ව තිබෙනවා.
මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.