විදුලි බල සභාපතිට එරෙහිව කෝප් සභාපතිට ලිපියක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 63%ක කොටස් හිමි සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස් ෆෝමර්ස් සමාගම (සී/ස LTL හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම) ට 100%කට කොටස් හිමිව තිබූ පරිපාලිතයක් වන සී/ස LTL ප්‍රොජෙට්ස් සමාගම නිසි අවසරයකින් තොරව අන්සතු කිරීම හෝ පැවරීම පිළිබඳව තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ප‍්‍රකාරව, සිදුකළ ඉල්ලීමක් ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් හිතාමතා පැහැර ඇති බවට අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය චෝදනා කරනවා.
එහි සභාපති වසන්ත සමරසිංහ මහතා මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින්.
මේ එම සම්පූර්ණ ලිපියයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මැතිතුමා,
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර හා රාජ්‍ය  ව්‍යවසාය
පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමිටියේ ගරු සභාපති
ශ‍්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව,
ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර.

පි‍්‍රය මැතිතුමනි,

1969 අංක 17 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනතින් ස්ථාපන කරනු ලැබූ‍්‍ර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 63%ක කොටස් හිමි සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස් ෆෝමර්ස් සමාගම (සී/ස LTL හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම) ට 100%කට කොටස් හිමිව තිබූ පරිපාලිතයක් වන සී/ස LTL ප්‍රොජෙට්ස් සමාගම නිසි අවසරයකින් තොරව අන්සතු කිරීම හෝ පැවරීම පිළිබඳව තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ප‍්‍රකාරව, ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් තොරතුරු ලබා දීම හිතා මතා පැහැර හැරීම පිළිබඳවයි.

සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස්ෆෝමර් සමාගම මගින් 100%කට කොටස් යොදවා 1998දී සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජෙනරාල් කාර්යාලයේ අංක NPVS 21196 යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද සී/ස LTL ප්‍රොජෙක්ට් පුද්ගලික සමාගමේ ආරම්භක ප‍්‍රාග්ධන ආයෝජනය රු. 300,000කි. 1998 සමාගම ආරම්භයේ පටන් 2004 මාර්තු 31 දක්වා සී/ස LTL ප්‍රොජෙක්ට් පුද්ගලික සමාගම, සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස් ෆෝමර්ස් සමාගමේ, එනම් මව් සමාගමේ ඒකාබද්ධ ගිණුම් ප‍්‍රකාශවල පරිපාලිතයක් ලෙස දක්වා ඇති අතර, 2005 දී හෝ ඒ හා ආසන්න කාලයකදී නිසි අවසරයින් තොරව එනම්. මහා භාණ්ඩාගාරයේ හෝ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියකින් තොරව, අන්සතු කර ගැනීමක් හෝ පවරා ගැනීමක් සිදු කරගෙන ඇති බවට, අනාවරණය වී ඇත්තේ 2005 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් මුදල් වර්ෂය සඳහා ගිණුම් පිළියෙල කිරීමේදී, සී/ස LTL ප්‍රොජෙක්ට් පුද්ගලික සමාගම තවදුරටත් මව් සමාගමේ පරිපාලිතයක් ලෙස දක්වා නොතිබීම හේතුවෙනි.

මේ පිළිබඳව තොරතුරු, සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස් ෆෝමර්ස් සමාගමෙන් ඉවත් කළ සේවකයන් වෙනුවෙන් අනාවරණය කර ගැනීමට කොතෙකුත් උත්සාහ දැරුවද සියල්ල ව්‍යවර්ථ වූ බව ඔබතුමන් වෙත දන්වනුයේ ඉතාමත් කණගාටුවෙනි. කෙසේ වුවද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමෙන් අනතුරුව, මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් හා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයෙන් අදාළ අනුමැතියන් ලබාගෙන ඇත්ද යන්න විමසනු ලැබූ අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් හා විදුලිබල හා පුනර්ජනනිය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙත ඉල්ලූම් කරනු ලදුව, මහා භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය වයාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල්, භදග No. PE/Admin දරණ 2017.09.11 දිනැති ලිපියෙන් දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ වසන්ත සමරසිංහ මහතා වෙත යොමු කරනු ලැබූ (ඇමුණුම 1) ලිපියෙන් හා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ අංක දරණ PE/RTI/Info/2017/017 දරණ 2017.09.28 දිනැති ලිපියෙන්, අංක 492/2, කළුතර පාර, පාන්තිය, මතුගම යන ලිපිනයේ පදිංචියින් සුදර්ශන රුද්‍රිගෝ මහතා වෙත යොමු කරනු ලැබූ ලිපියෙන් ද (අමුණුම 2) සනාථ වනුයේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් හෝ රේඛීය අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමැතිය නොලබා මෙම සී/ස LTL ප්‍රොටෙක්ට්ස් පුද්ගලික සමාගම වංචනික ලෙස අන්සතු කිරීමක් හෝ පවරා ගැනීමක් සිදු කර ඇති බවය.

රජයේ නීතිපතිවරයාගේ (ඇමුණුම 3) අනුව දැනට සී/ස LTL හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම යනුවෙන් ලියාපදිංචි කර ඇති සමාගම හා එහි පරිපාලනයෙන් සියල්ල රජය සතු වන බව සඳහන් කර ඇති අතර තොරතුරු දැන ගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂමද එය අනුමත කර ඇත. (ඇමුණුම 4) තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා පනත ප‍්‍රකාරව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමාගෙන් මෙම අන්සතු කිරීම පිළිබඳව අනාවරණයක් කර ගැනීමට උත්සාහ දැරුවද ඒවා සියල්ල ව්‍යර්ථ විය. අවසාන වශයෙන් කොමිෂම විසින් සඳහන් සභාපතිවරයා විසින් කැඳවීම් කළද, ඒ සඳහා ප‍්‍රතිචාර නොදක්වා තොරතුරු නොදන්නා නිළධාරින් කොමිෂම වෙත යොමු කර ඇති බව කොමිෂන් සභා වාර්තාවෙ සඳහන් වේ. කෙසේ වුවද සී/ස ලංකා ට‍්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් සමාගම වෙනුවෙන් කොමිෂම ඉදිරියේ පෙනී සිටි නීතිඥ මහතාගේ ප‍්‍රකාශය වූයේ සමාගම් පනත අනුව වසර 10කින් පසුව සියළු ලේඛන විනාශ කර ඇති බවත් තොරතුරු සොයා ගැනීමට නොහැකි බවත්ය. අප දන්නා පරිදි සමාගමක කොටස් ලෙජරය සහ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල තීරණ විනාශ කළ නොහැකි වුවද මෙම අන්සතු කිරීම හේතුවෙන් සමාගමේ ඉහළ සේවකයන් පමණක් ප‍්‍රතිලාභ අත්කර ගෙන ඇති අතර රජයට සිදු වී ඇති අලාභය අප විශ්වාස කරන අන්දමට මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව මෙන්ම ඇවන්ගාර්ඞ් සිද්ධිය නිසා රජයට සිදුවූ අලාබයට නොදෙවෙනි බැවින් ඔබතුමන්ලාගේ මැදිහත්වීම තුළින් මේ පිළිබඳව සොයා බලා රජය සතු වත්කම් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, සමාගමේ සේවකයන්ද යම් ප‍්‍රමාණයක අයිතිකරුවන් වන බැවින් ඔවුන්ටද සිදු වී ඇති අසාධාරණය පිළිබඳ සොයා බලා සාධාරණයක් ඉටු කර දෙන ලෙස ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තූතියි.

මෙයට,
විශ්වාසී,
වසන්ත සමරසිංහ
Wasantha Samarasinghe
කැඳවුම්කරු