ඉන්දු – පකිස්ථාන යුද්ධය ඇරඹේ/ යානා 3ක් විනාශයි

ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය අතර හටගත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය තවත් උත්සන්නවී තිබෙනවා.මේ එහි නවතම තත්ත්වයයි.