පකිස්ථාන මුහුදට ආ ඉන්දීය සබ්මැරීනය පන්නයි

පකිස්ථාන මුහුදු සීමාවට පිවිසි ඉන්දී්‍ය සබ්මැරීනයක් පලවා හරින ලද බව පකිස්ථානය පවසනවා.
අවවාද නිවේදන නිකුත් කිරීමෙන් පසු ඉන්දීය සබ්මැරීනය සිය මුහුදු කලාපයෙන් පිටව ගිය බවයි පකිස්ථානය පවසන්නේ.
එහෙත් ඉන්දියාව එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා.